Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất 2019

03/01/2019

Theo điều 8 thông tư 78/2014/TT-BTC đã được bổ sung, sửa đổi tại điều 6 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN cụ thể như sau:

 • Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở đại bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
 • Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vu nông nghiệp gồm: Thu nhập từ dịch vụ tưới tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mượng nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bênh cho cây trồng, vật nuoi, dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp
 • Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về kho học và công nghệ được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao đông bình quân trong năm của doanh nghiệp.
 • Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biêt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác định tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện người nhiễm HIV/AIDS trong tổng số học viên.
 •  Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế tu nhập doanh nghiệp
 • Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật từ thiện, nân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
 • Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ bảo hiểm xã hôi Việt Nam, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, quỹ Bảo hiểm Y tế, qũy hỗ trợ học nghề, quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, qũy hộ trợ nông dân, quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, quỹ viễn thông công ích, quỹ đầu tư phát triển địa phương, quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, quỹ bảo hộ công dân và phaspp nhân tại nước ngoài, quỹ phát triển nhà, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ phát triên khoa học và công nghệ quốc gia, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia , quỹ hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo tự to việc lam, thu nhâp từ thực  hiện nhiệ vụ Nhà nước giao của Quỹ phát triển đát và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật .
 • Phần thu nhập không chia 
 • Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 
 • Thu nhập của văn phòng thừa phát lại ( Trừ các khoản thu nhập nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại ) trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn