Điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước

19/03/2019

Kính Gửi:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) xây dựng và triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực KBNN gồm: (1) Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; (2) Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán; (3) Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, KBNN đã và đang hoàn thiện ứng dụng cùng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN để đáp ứng tốt nhất cho các đơn vị giao dịch khi tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN sẽ được triển khai diện rộng trên toàn quốc từ Quý III/2017 theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Để các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư sẵn sàng, chủ động kết nối tham gia DVC trực tuyến trên Cổng thông tin KBNN khi triển khai chính thức, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ điện tử, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, Bộ Tài chính trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ chỉ đạo, phổ biến các đơn vị thuộc và trực thuộc về các lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN và các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN (theo phụ lục đính kèm).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KBNN

(Kèm theo công văn số 5608/BTC-KBNN ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính)

1. Các dịch vụ công trực tuyến KBNN cung cấp

(1) Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một của với KBNN;

(2) Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán;

(3) Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN.

2. Các lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN

Khi giao dịch với KBNN, các đơn vị có thể thực hiện kê khai và tải hồ sơ pháp lý định dạng .pdf và lập chứng từ thanh toán theo mẫu trên dịch vụ công, ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ như hiện nay (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư). Đồng thời trên DVC cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối Thanh toán”. Theo đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình.

3. Điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN

(1) Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

(2) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong số các tổ chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số kho bạc công cộng, chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

– Về chứng thư số: Đơn vị có thể đăng ký chứng thư số chuyên dùng với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 1/2/2016 của Bộ Quốc phòng hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cung cấp chứng thư số.

Các chức danh của đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN gồm:

· Chủ tài khoản và cán bộ được ủy quyền;

· Kế toán trưởng và người được ủy quyền.

Lưu ý: Đối với danh sách chủ tài khoản, người được ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, người được ủy quyền kế toán trưởng khi đăng ký cần phù hợp với danh sách đã được đăng ký các chức danh tương ứng (đang có hiệu lực) khi đăng ký mở tài khoản tại KBNN.

(3) Đã được KBNN cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các dịch vụ công của KBNN.

4. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN, thông tin dịch vụ công, quy trình và điều kiện tham gia các dịch vụ công trực tuyến của KBNN (mục Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước): được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại hai địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn và http://kbnn.botaichinh.gov.vn.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn