2025, 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử

10/08/2022

Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030 của ngành Thuế đặt mục tiêu, đến năm 2025, có 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử.

Mục tiêu của Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030 vừa được Tổng cục Thuế phê duyệt, là hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho người nộp thuế.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là đến năm 2025, có 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử, để sử dụng dịch vụ thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp; 90% thủ tục hành chính thuế được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử cấp độ 3, 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được kết nối, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% người nộp thuế được cấp tài khoản tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động thông minh…

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, 100% nhu cầu thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu có thể tin học hóa cho công tác quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế được ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tích hợp, tập trung. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan thuế…

Đến năm 2030, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế sẽ cấp định danh và xác thực điện tử cho 100% người nộp thuế, để sử dụng dịch vụ thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp; 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử cấp độ 3, 4…

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngay trong năm 2022, ngành Thuế tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống ứng dụng quản lý hoá đơn điện tử tại cơ quan thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về thuế, để phục vụ triển khai dịch vụ cung cấp thông tin cho người nộp thuế. Ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại nâng cấp hệ thống phần mềm, cải tiến, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ trả lời tự động…

Cơ quan thuế cũng xây dựng hệ thống kết nối trao đổi dữ liệu với các bộ, ngành, ngân hàng và các tổ chức liên quan, để phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Ngành Thuế sẽ tập trung xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế trên nền tảng tích hợp và nền tảng dữ liệu lớn (Big Data và Data lake) để cung cấp thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành, kết nối trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và quản lý tuân thủ; phát triển hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ mạng (5G/6G) trong việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng ứng dụng di động. Phát triển hạ tầng internet vạn vật (IoT) và các công nghệ số mới trong xây dựng các ứng dụng, dịch vụ phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế…/.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn