Tải phần mềm VNPT BHXH

29/09/2016

1. Bản cài đặt VNPT-BHXH 5.0 cho Windows Mới Nhất

2. Bản cài đặt VNPT BHXH SignOffline

3. Tool hỗ trợ mở file office 2007

4. Net Framework 4

5. Microsoft Excel Viewer for free

Lưu ý: Thành phần bổ sung cho Windows XP cần chạy trước khi cài phần mềm Khai BHXH VNPT

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn