Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ, giao khoán

02/01/2019

           Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ, thử việc, giao khoán. 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ 

 Theo khoản i, điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định:

  ” Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động ( theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2 điều 2 thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới (3) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết ( theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

 Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế ( vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trương hợp có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tiền tham gia các dự án, đề án,tiền nhuân bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút, tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

 d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội đồng nghề nghiệp và các tổ chức khác”

=>> Như vậy , dưa vào quy định trên ta có thể rút ra kết luận sau:

 – Đối với cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng, nếu có tổng thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần thì khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại chứng minh nhân dân photo của người lao động, không cần làm cam kết 02/CK-TNCN

 – Đối với cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng, nếu có thu nhập từ 2 triệu đồng/lần hoặc 2 triệu đòng/tháng trở lên thì khi chi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả cho người lao động. Nếu không muốn khấu trừ 10% thì doanh nghiệp yêu cầu cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN

 – Điều kiện làm cam kết 02 đối với hợp đồng thời vụ, thử việc là cá nhân đó:

 + Phải có mã số thuế cá nhân tai thời điểm làm cam kết 

 + Phải có thu nhập duy nhất tại một nơi ( Nếu có thu nhập tại 2 nơi thì không được làm cam kết 02 mà phải khấu trừu 10% )

 + Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

2. Thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc 

 Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời tai công văn 3421/CT-HTR ngày 20/01/2016 như sau:

– Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì công ty thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

– Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập thuộc đối tương phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế không vượt quá 108.000.000 đồng thì cá nhân lao động đó làm bản cam kết 02/CK-TNCN (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015) để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân lao động phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết 

– Đối với cá nhân lao động đã làm bản cam kết 02/CK-TNCN nhưng tổng mức thu nhập thực tế trong năm trên 108.000.000 đồng thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của luật quản lý thuế 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn