Cách xử lý sai xót trong hóa đơn điện tử

27/12/2018

   Hóa đơn điện tử đã và đang mang lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng và cơ quan quản lý. Dùng hóa đơn điên tử có thể tránh được một số sai sót khi dùng hóa đơn giấy. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, kế toán vẫn sẽ bị mắc phải một số sai xót hi hữu như: sai số lượng hàng hóa, sai đơn giá, sai mức thuế suất. Vậy khi gặp những sai xót này kế toán phải xử lý thế nào? Có giống với việc xử lý sai xót của hóa đơn giấy không? Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây. 

     Cách xử lý sai sót hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

 1. Đối với hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế 

   – Trường hợp 1: Chưa gửi hóa đơn cho người mua 

      + Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót 

      + Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua 

   – Trường hợp 2: Đã gửi hóa đơn cho người mua 

      + Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04

      + Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua 

  – Trường hợp 3: Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót

      + Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót

      + Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế 

      + Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua

   2. Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập:

   – Trường hợp 1: Hóa đơn đã gửi cho người mua có sai sót ( do người bán hoặc người mua phát hiện)

     + Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập 

     + Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế 

    – Trường hợp 2 : Cơ quan thuế phát hiện có sai sót 

     + Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót 

     + Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 

      + Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế. 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn