Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về thủ tục gia hạn nộp thuế

29/08/2022

Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:

Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp giấy đề nghị theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 32/2022/NĐ-CP.

– Trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp giấy đề nghị theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 32/2022/NĐ-CP.

– Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có thêm các tài liệu sau:

  • Trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, trường hợp bất khả kháng… phải có: Tài liệu chứng thực về thời gian, địa điểm xảy ra; Văn bản xác định thiệt hại…
  • Trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có: Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời; Đề án hoặc phương án di dời…

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Người thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế.

Cách thức thực hiện:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

– Gửi qua đường bưu chính;

– Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử.

Thời hạn giải quyết:

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phát hiện có dấu hiệu sai phạm: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp thuế hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế.

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn