Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

02/01/2019

  Ngày 16 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Nghi định có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  Theo đó, mức lương tối thiểu áp dụng trên 4 vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2019, như sau:

  – Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. ( Tăng thêm 200.000 đồng so với mức của năm 2018)

  – Mức 3.710.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. (Tăng thêm 180.000 đồng so với mức của năm 2018)

  – Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. ( Tăng thêm 160.000 đồng so với mức của năm 2018)

  – Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên đia bàn thuộc vùng IV. (Tăng thêm 160.000 đồng so với mức của năm 2018)

  Như vậỵ, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương năm 2018 khoảng 160.000- 200.000 đồng/tháng.

Nghị định 157/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Doanh nghiệp hoạt độn trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn