Mức phạt chậm nộp thuế môn bài mới nhất 2019

27/12/2018

    Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Cách nộp tờ khai thuế môn bài . Ở bài viết này, hãy cùng tìm hiểu xemm mức phạt chậm nộp thuế môn bài là bao nhiêu nhé!

    1. Thời hạn nộp thuế môn bài 

     – Nếu bạn là một doanh nghiệp mới thành lập và chưa đi vào hoạt động sản xuất thì hạn chót nôp thuế môn bài là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đăng ký kinh doanh 

     – Với doanh nghiệp đã hoạt động  trong năm không có sự thay đổi vốn điều lệ hay không mở rộng hoặc thu hẹp chi nhánh thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài. Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí chậm nhất là ngày 31/01/2019

    – Nếu doanh nghiệp trong năm hoạt động có sự thay đổi trong vốn điều lệ hay thay đổi số lượng chi nhánh trong công ty thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm thay đổi cũng như hạn chót nộp tiền lệ phí môn bài là vào ngày 31/01/2019

    2. Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài 

    2.1. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài 

      Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài được quy định cụ thể tại thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

Số ngày chậm nộp  Mức phạt 
 01 đến 05 ngày     Phạt cảnh cáo 
 01 đến 10 ngày     400.000 – 1.000.000
 10 đến 20 ngày    800.000 – 2.000.000
 20 đến 30 ngày     1.200.000 – 3.000.000
 30 đến 40 ngày     1.600.000 – 4.000.000
 40 đến 90 ngày      2.000.000 – 5.000.000

    2.2.  Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài: 

Số tiền phạt chậm nộp tiền thuế môn bài được xác định theo công thức sau:

Số tiền phạt chậm nộp =  Số tiền chậm nộp     x     0.03%    x  Số ngày chậm nộp 

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn