Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

05/09/2022

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1391/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Cụ thể, quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền được thực hiện như sau:

Bước 1:

Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được Tờ khai của người nộp thuế, Cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin trên Tờ khai, bao gồm:

– Mã số phải có trạng thái 00, 04 đối với doanh nghiệp, tổ chứ hoặc trạng thái 00 đối với hộ kinh doanh.

– Cơ quan thuế quản lý trên tờ khai đúng với cơ quan quản lý thuế trên phân hệ đăng ký thuế của Hệ thống TMS.

– Các chỉ tiêu đúng Chuẩn dữ liệu.

– Chữ ký số của người nộp thuế theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Tình trạng hoạt động; hiệu lực của Hợp đồng nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử của tổ chức truyền nhận.

Căn cứ kết quả đối chiếu, Cổng điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 2:

Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng điện tử gửi thông báo tiếp nhận, trường hợp người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thì Hệ thống tự động đối chiếu các nội dung thông tin bao gồm:

– Người nộp thuế không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

– Người nộp thuế đăng ký phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử phù hợp với hình thức hóa đơn đã lựa chọn.

– Người nộp thuế đăng ký loại hóa đơn sử dụng là “Hóa đơn giá trị gia tăng” thì phương pháp tính thuế đăng ký trên phân hệ đăng ký thuế phải là phương pháp khấu trừ.

– Người nộp thuế là hộ kinh doanh thì phải có các thông tin về: phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp trực tiếp trên doanh thu; chữ ký số phù hợp thông tin trên phân hệ đăng ký thuế.

– Người nộp thuế có ngành nghề kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bước 3:

Căn cứ kết quả đối chiếu bước 1, bước 2, công chức tiếp nhận thông tin đăng ký và dữ liệu hóa đơn điện tử xác nhận chấp nhận hoặc từ chối và nhập lý do từ chối.

Bước 4: Ban hành thông báo gửi người nộp thuế

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn