Quyết định 2268/QĐ-BHXH 2022 Danh mục kết quả giải quyết TTHC bản điện tử

10/09/2022

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
                ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2268/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢN ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

____________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

       Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

       Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

      Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

      Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

      Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”;

      Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố:

  1. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin: Phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ, hướng dẫn về mặt kỹ thuật để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện ký số trên Hệ thống phần mềm và thực hiện trả kết quả bản điện tử.
  2. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trong quá trình nâng cấp, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quy định.
  3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ký số và phát hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử theo Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Sơn

 

 

 

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn