Thủ tục Gia hạn Thời Hạn Nộp Thuế GTGT, TNDN Và TNCN trong năm 2024

03/07/2024

Ngày 17/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. 

Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN và TNCN trong năm 2024 được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 64/2024/NĐ-CP như sau:

(1) Người nộp thuế trực tiếp phải kê khai và nộp thuế qua cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng cách gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là Giấy đề nghị gia hạn), lần đầu hoặc khi phát hiện sai sót, bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế, hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP, cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế và tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn, đồng thời nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không được nộp cùng thời điểm hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý), thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2024. Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin và gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

(2) Người nộp thuế chịu trách nhiệm xác định và đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2024 thì không được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 64/2024/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ thuế của kỳ tính thuế được gia hạn, dẫn đến tăng số tiền phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số tiền phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ thuế của kỳ tính thuế được gia hạn sau khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì không được gia hạn số tiền phải nộp do khai bổ sung.

(3) Cơ quan thuế không cần phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trong trường hợp cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời gian đã gia hạn.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 64/2024/NĐ-CP, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

(4) Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian gia hạn thời hạn nộp (bao gồm cả trường hợp người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 64/2024/NĐ-CP và trường hợp cơ quan có thẩm quyền qua kiểm tra, thanh tra xác định người nộp thuế được gia hạn có số phải nộp tăng thêm của các kỳ tính thuế được gia hạn).

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định 64/2024/NĐ-CP, cơ quan thuế sẽ thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

(5) Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước, phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn hoặc Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình.

Kho bạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ do chủ đầu tư gửi để chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong thời gian gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn, nhà thầu phải nộp đủ số thuế được gia hạn theo quy định.

Theo thuedientu.gdt.gov.vn

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn