Thủ tục, Hồ sơ đăng ký tham BHXH cho nhân viên, người lao động

06/08/2022

Căn cứ Điều 23 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27.3.2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định thành phần hồ sơ tham gia BHXH, BHYT như sau:

  1. Thành phần hồ sơ
  2. a) Đối với Người lao động:

Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

  1. b) Đối với Đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp):

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN (Mẫu D02-LT);

Bảng kê khai thông tin (Mẫu D01-TS).

  1. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

 

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn