Xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được không?

24/08/2022

1. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là như thế nào?

Tạm ngừng kinh doanh là việc tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng các hoạt động kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 206, Luật Doanh nghiệp. Ngày tạm ngừng kinh doanh là ngày doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Theo quy định, doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh không được vượt quá thời gian 1 năm. Khi hết thời gian này, doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh nhưng phải đảm bảo tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không quá 2 năm.

Lưu ý: Trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần thông báo trước gửi đến phòng đăng ký kinh doanh 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Khái niệm tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh trong hai trường hợp sau:

– Doanh nghiệp đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh;

– Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

2. Có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 2, Điều 4, Nghị định 126/20220/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế:

“Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.”

Mặt khác, theo Khoản 3, Điều 206, Luật Doanh nghiệp năm 2020:

“Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

Không được phép xuất hóa đơn khi tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên cũng không được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

D?ch v? thi?t k? website tr?n gi D?ch v? thi?t k? website chuyn nghi?p itheme.vn